Thực hiện công văn số 780/SGD ĐT ngày 06/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo dạy và học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.