Trường mầm non Hương Thủy hiện tại có 21 cán bộ giáo viên, nhân viên .

Trong đó: + Đạt trình độ Đại học là 16 người. 

                 + Đạt trình độ cao đẳng: 3 người

                 + Trung cấp: 2 người

Năm học 2017-2018 nhà trường có 8 nhóm lớp với số học sinh toàn trường 197 trẻ. Trong đó:

+ Nhóm trẻ 24-36 tháng A: 32 trẻ, 2 cô

+ Nhóm trẻ 24-36 tháng B: 14 trẻ, 1 cô

+ Lớp mẫu giáo 3 tuổi A: 40 trẻ, 2 cô

+ Lớp mẫu giáo 3 tuổi B: 15 trẻ, 1 cô.

+ Lớp mẫu giáo 4 tuổi A: 24 trẻ, 2 cô

+ Lớp mẫu giáo 4 tuổi B: 22 trẻ, 2 cô

+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi A: 25 trẻ, 2 cô

+ Lớp mẫu giáo 5 tuổi B: 25 trẻ, 2 cô